ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:25 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:32:35 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:31:46 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:24:34 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:23:26 ]
 
   

     
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:19 ]
 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:52:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:10:31 ]
 
   

     
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓)
[ 22 กันยายน 2563 เวลา 11:22:31 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)
[ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 23:05:01 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)
[ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:53:43 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)
[ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 19:16:51 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
[ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:22:38 ]
 
   

     
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 00:32:42 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 00:31:09 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:55:19 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:53:45 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:51:39 ]
 
   

     
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 00:37:03 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว
[ 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:03:09 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 00:00:39 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:30:05 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:28:51 ]
 
   

     
  แนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 15:02:52 ] [สำนักปลัด]
 
  แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 15:00:51 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:44:05 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:42:51 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
[ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 05:38:24 ] [สำนักปลัด]
 
   

     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
[ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19:14:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวันเวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ ภาษาไทย และเทคโนโลยีการศึกษา)
[ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 18:45:00 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )
[ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:07:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ฯ ( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )
[ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:58:56 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุนฯ) (ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา))
[ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 02:22:36 ]
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]