ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:22 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:19:43 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:18:20 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:08:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:20:16 ]
 
   

     
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:37:18 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ )
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:45 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ )
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:11:00 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ )
[ 09 เมษายน 2562 เวลา 09:57:19 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ )
[ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15:26:14 ]
 
   

     
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:18 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:07:17 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:05:44 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการ้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:42:25 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16:41:01 ]
 
   

     
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
[ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:09:01 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ฉบับที่ ๓ ) ( ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
[ 11 มกราคม 2562 เวลา 11:04:22 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ )
[ 11 มกราคม 2562 เวลา 11:01:30 ]
 
   

     
  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
[ 11 มกราคม 2562 เวลา 11:45:52 ] [สำนักปลัด]
 
   

     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ( ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา )
[ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:46:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ( ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และคนงานประจำสนามกีฬา )
[ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:05:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
[ 06 เมษายน 2562 เวลา 20:49:50 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:30:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสอบฯ
[ 08 มีนาคม 2562 เวลา 16:33:11 ]
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]