ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 05:34:14 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 05:32:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:22 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:19:43 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:18:20 ]
 
   

     
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )
[ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:24:29 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ )
[ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 02:37:27 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ )
[ 03 กันยายน 2562 เวลา 06:12:47 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07:45:10 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:37:18 ]
 
   

     
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:05:50 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08:35:04 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08:33:44 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตาแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08:32:18 ]
 
  ประกาศ ก.ก.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30:23 ]
 
   

     
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 00:00:39 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:30:05 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:28:51 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:27:13 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:25:37 ]
 
   

     
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:44:05 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:42:51 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
[ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 05:38:24 ] [สำนักปลัด]
 
  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
[ 11 มกราคม 2562 เวลา 11:45:52 ] [สำนักปลัด]
 
   

     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 07:50:39 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
[ 19 กันยายน 2562 เวลา 06:29:21 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
[ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:42:49 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 03:51:26 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ( ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา )
[ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:46:40 ]
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]