ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 05:34:14 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 05:32:54 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:22 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:19:43 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16:18:20 ]
 
   

     
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ( ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ )
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:49:19 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ )
[ 17 มกราคม 2563 เวลา 14:51:07 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ )
[ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 01:27:03 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )
[ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:24:29 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ( ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ )
[ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 02:37:27 ]
 
   

     
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:55:19 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:53:45 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:51:39 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง ประกาศกำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ
[ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:09:09 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 01:28:57 ]
 
   

     
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 00:00:39 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:30:05 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:28:51 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:27:13 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 01:25:37 ]
 
   

     
  แนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 15:02:52 ] [สำนักปลัด]
 
  แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 15:00:51 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:44:05 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
[ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 23:42:51 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
[ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 05:38:24 ] [สำนักปลัด]
 
   

     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ในตำแหน่งผู้ช่วยครูสอนอิสลามศึกษา และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน
[ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30:32 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
[ 29 มกราคม 2563 เวลา 13:36:25 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 07:50:39 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
[ 19 กันยายน 2562 เวลา 06:29:21 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
[ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:42:49 ]
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]